Competències

La nostra programació EduMS és una proposta pedagògica que, a través de la consciència, l’anàlisi, la creació, l’argumentació i la consolidació, facilita als nens i nenes la possibilitat d’adquirir conductes més segures i socialment més útils amb èmfasi en les eines que ens serveixen per conviure.
Els participants han de sentir-se estimulats per  adquirir bons hàbits en  mobilitat segura i que contribueixin a fer del lloc on viuen un entorn més humà, tranquil, segur i acollidor.
La metodologia de treball del nostre programa,  contribueix al desenvolupament d’una sèrie de competències, dintre dels diferents rols, relacionats amb la mobilitat. Aquests rols són: el rol de vianant, el rol de passatger i el rol de conductor. Sempre tenint en compte els seus diferents nivells competencials: principiant, principiant avançat, competent i expert.
Treballar d’aquesta manera, augmenta el dinamisme de l’educació de la mobilitat segura, ja que la nostra tasca no es veu limitada pel cicle evolutiu d’una persona, sinó que se centra més en el nivell competencial de la mateixa, tingui l’edat que tingui.
Les competències bàsiques, específiques de la mobilitat segura, són les següents:

COMPETÈNCIA DE VALORACIÓ DEL RISC I LA VULNERABILITAT
-          Valoració de la probabilitat de patir un accident, així com el dany propi o aliè que se’n pot derivar.
COMPETÈNCIA D’ATENCIÓ, INTERACCIÓ I ADAPTACIÓ A L’ENTORN
-          Percebre i seleccionar els estímuls significatius de l’entorn viari per tal d’adaptar  la  conducta.
COMPETÈNCIA DE GESTIÓ EMOCIONAL
-          Reconèixer l’emoció que se sent, acceptar-la i sospesa les conseqüències que l’emoció té sobre la seguretat de la  mobilitat.
COMPETÈNCIA DE GESTIÓ DE LA INFLUÈNCIA
-          Reconèixer i valorar la influència mútua entre les persones ( influència, pressió de grup, cultura) prioritzant la seguretat.
COMPETÈNCIA DE GESTIÓ DELS MEUS LÍMITS I LES MEVES CAPACITATS
-          Conèixer i valorar les  capacitats  (físiques, psicofísiques, recursos, habilitats, etc.) per afrontar les situacions que el trànsit em planteja.
A través de la nostra programació també es treballen  les competències bàsiques que es descriuen a continuació:
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA
-          S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió per construir el coneixement de forma compartida.
-          El diàleg, l’empatia, la cooperació i el treball col•laboratiu es converteixen en mitjans essencials per construir la societat.
-          S’adquireixen coneixements, habilitats i actituds que permeten participar, prendre decisions, triar com comportar-se en determinades situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades.
-          Es construeixen, s’accepten i es posen en pràctica tot un seguit de normes de convivència d’acord amb els valors democràtics.
-          Es contextualitzen els problemes socials i es resolen a través del pensament racional i creatiu.

COMPETÈNCIA D'AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL
          -     S’adquireixen valors i actituds personals com són l’autoestima, la responsabilitat, el coneixement d’un mateix, l'autocrítica, el control emocional, la capacitat d’elegir i d’afrontar els riscos i els problemes, l'assertivitat, etc.
          -   Es fomenta l’adquisició d’una actitud positiva cap al canvi i la innovació: flexibilitat de plantejaments.
COMPETÈNCIA D'APRENDRE A APRENDRE
 
         -    Es desenvolupen estratègies per resoldre problemes.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

         -    S’adquireixen actituds de responsabilitat i respecte cap als altres i cap a un mateix.


Font: servei català de Trànsit i EduMS Castelldefels 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada